Vaststelling projectplan Verbreding Gooyerwetering, deelgebied 1
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 12 mei 2015 het projectplan ‘Verbreding Gooyerwetering, deelgebied 1’ heeft vastgesteld.
 
Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het projectplan vastgesteld voor het uitvoeren van de verbreding van de Gooyerwetering tussen de Amerongerwetering en de Bovenwijkerweg in de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.
 
Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 22 januari t/m 4 maart 2015. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap acht zienswijzen ingediend.
 
Projectplan inzien
Het projectplan Verbreding Gooyerwetering, deelgebied 1 is digitaal te raadplegen via de website www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen, http://www.hdsr.nl/gooyerwetering/ en op www.overheid.nl.
 
Beroep na vaststelling
Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan of een belanghebbende die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.
 
Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.
 
Inwerkingtreding
Genoemd projectplan treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.
 
Meer informatie
Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis van de afdeling Watersysteembeheer, bereikbaar op telefoonnummer (030) 634 58 37, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl en/of post@hdsr.nl.
 
Houten, 18 mei 2015

Naar boven