Bekendmaking projectplan Waterwet "Vernatting landgoederen Verwolde en Kranengoor "
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 28 april 2015 het projectplan voor “Vernatting landgoederen Verwolde en Kranengoor” vastgesteld.
 
Beroepstermijn: 11 mei 2015 tot en met 21 juni 2015.
 
Het projectplan Waterwet betreft:
 
De gronden van de landgoederen Verwolde, Ampsen en Kranengoor zijn onderhevig aan verdroging. Naast het signaal van de landgoedeigenaren Verwolde, Ampsen en Kranengoor toont onderzoek (in opdracht van het waterschap) door Arcadis (“Hydrologisch onderzoek Dortherbeek”, 5/10/2011) aan dat de gronden van deze landgoederen aan verdroging bloot staan. Het Twentekanaal heeft een aanzuigende werking op het grondwater en gezien de hoogteligging en de grofzandige ondergrond van de landgoederen is de berging van (grond)water nauwelijks aan de orde. In overleg met de landgoedeigenaren is afgelopen periode gezocht of en zo ja welke herinrichtingsmaatregelen bijdragen aan vernatting van de landgoederen.
 
Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgesteld projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wil, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.
 
Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer C. Egging, telefoonnummer: 0314-369646. Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u  doornemen.
 
Doetinchem, 7 mei 2015
 
Naar boven