Terinzagelegging ontwerp Legesverordening waterschap Rijn en IJssel
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft vastgesteld het ontwerp van de Legesverordening waterschap Rijn en IJssel.
 
Tot en met 12 juni 2015 kunt u een zienswijze indienen.
 
Toelichting
De verordening biedt een bestuursrechtelijke grondslag voor het verhaal van de kosten die het waterschap moet maken ten behoeve van projecten van andere overheden.
Inzage
De volledige tekst van de ontwerpverordening met toelichting (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die links op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'.
 
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:
  • 1.
    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.
  • 2.
    Digitaal via www.wrij.nl.
  • 3.
    Mondeling. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw mr. A. Theunissen, telefoon 0314-369369, email: a.theunissen@wrij.nl.
Uw schriftelijke zienswijze moet ten minste bevatten uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft. Als u dit wenst kunt u aangeven dat uw zienswijze in de verdere procedure wordt geanonimiseerd.
 
Inlichtingen
Voor verdere informatie over de ontwerpverordening kunt u contact opnemen met de hierboven vermelde contactpersoon.
 
 

Naar boven