Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 3410Overige overheidsinformatie
Kandidaten commissie behandeling bezwaren gezocht
Sinds 2011 heeft het waterschap Scheldestromen een commissie voor de behandeling van bezwaren bestaande uit leden die allen onafhankelijk zijn van het waterschap. De commissie wordt benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsperiode van de algemene vergadering. Op 18 maart jl. hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de algemene vergadering en op 26 maart jl. is de algemene vergadering in nieuwe samenstelling aangetreden. Na het aantreden van de nieuwe algemene vergadering dienen de leden van de commissie opnieuw benoemd te worden. Daarom zoekt het bestuur dan ook kandidaten om lid dan wel plaatsvervangend lid te worden van de commissie.
De commissie behandelt bezwaren op het terrein van de taken van waterschap Scheldestromen en adviseert het bestuur van het waterschap over de beslissingen die op deze bezwaren genomen moeten worden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De vergadering van de commissie vindt eenmaal per maand plaats volgens een vooraf vastgesteld schema.
Functie-eisen:
-ervaring met het functioneren van de overheid;
-gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen;
-geen binding of directe betrokkenheid met waterschap Scheldestromen;
-bestuursrechtelijke kennis en ervaring;
-goede communicatieve vaardigheden en een oplossingsgerichte instelling.
 
Per bijgewoonde vergadering wordt een vergoeding verstrekt.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mr. P.J.M. Boussen, afdelingshoofd JZ, dan wel mr. E.A.D.G. Arens-Raas, adjunct-afdelingshoofd JZ.
Als u interesse hebt kunt u dit voor 22 mei a.s. per e-mail aan het bestuur kenbaar maken. Mail te verzenden t.a.v. dhr. Boussen en mevr. Arens-Raas aan info@scheldestromen.