Bekendmaking projectplan Waterwet "Renovatie stuw Berenschot Boven Slinge te Winterswijk met aanleg vispassage"
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 28 april 2015 het projectplan voor “Renovatie stuw Berenschot Boven Slinge te Winterwijk met aanleg vispassage” en de bijbehorende reactienota vastgesteld.
 
Beroepstermijn: 4 mei 2015 tot en met 14 juni 2015
 
Het projectplan Waterwet betreft de volgende werkzaamheden:
 
De bestaande houten schotbalken stuw en de maalstuw aan de rechteroever van de Boven Slinge worden vervangen door een op afstand bedienbare en volledig automatische kantelstuw.
 
De brug wordt volledig vervangen. Omdat de schade en/of gebreken aan het vloedbed niet kan worden geconstateerd zonder de beek volledig af te sluiten wordt de reparatiemethode bepaald als de bouwput is drooggezet. Aansluitend aan het vloedbed wordt een bodembescherming van stortsteen aangelegd.
 
In de rechteroever wordt een “De Wit” vispassage aangelegd.
 
Op het projectplan is één zienswijze ingediend. De reactie hierop is verwoord in de bij het besluit behorende reactienota. Deze zienswijze heeft niet tot aanpassing geleid van het definitieve projectplan Waterwet.
 
Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift
is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgesteld projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wil, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.
 
Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer R.H.J. Stapelbroek. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Doetinchem, 30 april 2015
 
Naar boven