Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 3328Overige besluiten van algemene strekking
Verkeersbesluiten
De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Tholen
  • 1.
    Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de route Poortvliet-Oud Vossemeer (Kadijk, Hogeweg, Duivekeetseweg);
  • 2.
    Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de route Sint Annaland-Sint Maartensdijk (Plaatweg, Vierde Dijk, Oude Sint Annalandseweg, Smaalzijweg, Oudelandseweg);
  • 3.
    Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Stoofweg te Sint Annaland.
Schouwen-Duiveland
Aanwijzen van twee parkeerplaatsen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein langs de Galgeweg (Weg onder de Zeelandbrug) te Zierikzee.
Walcheren
Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Munnikweg, tussen de Noordweg en de Koningin Emmaweg te Vrouwenpolder.
 
Ter inzage
De verkeersbesluiten en de bijbehorende stukken zijn vanaf 1 mei 2015, gedurende 6 weken, in te zien op de website van het waterschap www.scheldestromen.nl/bekendmakingen. Voor een toelichting op het besluit kunt u telefonisch een afspraak maken.
 
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend gezonden te worden aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg en ten minste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.