Ter inzage: ontwerp calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 31 maart 2015 ingestemd met het ontwerp calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel.
 
Inzagetermijn: 22 april 2015 tot en met 2 juni 2015.
 
Ontwerp calamiteitenplan
Het calamiteitenplan van het waterschap is het basisdocument waarin de structuur en werkwijze voor het optreden van de calamiteitenorganisatie is vastgelegd, zowel bij de preparatie (o.a. planvorming, afstemming netwerkpartners, opleiden en oefenen calamiteitenorganisatie) als bij de repressie (bestrijding van de calamiteit).
Artikel 5.29 van de Waterwet verplicht het dagelijks bestuur van het waterschap om een dergelijk plan vast te stellen.
 
Ontwerp calamiteitenplan inzien
Het ontwerpplan ligt digitaal ter inzage van 22 april 2015 tot en met 2 juni 2015 en is in te zien via de website www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. Een geprinte versie kunt u indien gewenst aanvragen bij het waterschap.
 
Zienswijze indienen 
Een belanghebbende heeft de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerp calamiteitenplan schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369754.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van het ontwerp calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel kunt u terecht bij de heer M. Nieuwenhuis, telefoonnummer 0314-369754.
 
Naar boven