Kennisgeving 1e Begrotingswijziging 2015 en Ontwerpbegroting 2016 Gemeenschappelijk Regeling Het Waterschapshuis
 
Waterschap Rijn en IJssel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. Voor de aan haar opgedragen taken stelt Het Waterschaphuis jaarlijks een begroting op. Met deze begrotingen wil Het Waterschapshuis duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen in 2015 en 2016 wil gaan besteden. De begrotingswijziging 2015 is een gevolg van de koerswijziging van Het Waterschapshuis.
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat de 1e begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van Het Waterschapshuis ter inzage liggen. U kunt de desbetreffende stukken met ingang van 24 april 2015 gedurende een periode van twee weken inzien op werkdagen tijdens kantooruren bij de receptie op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 te Doetinchem. De stukken zijn tevens als bijlage bij deze kennisgeving gevoegd en zijn onderdeel van deze kennisgeving.
 
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen over de ontwerpbegroting kenbaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC Doetinchem, onder vermelding van ‘Bedenking ontwerpbegroting Het Waterschapshuis'. Voor het indienen van een mondelinge bedenking kunnen belanghebbenden ook gedurende bovenvermelde periode terecht bij het kantoor van het waterschap.
 
 
 

Naar boven