Maatwerkvoorschriften
Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten om van de volgende rwzi’s de voorschriften van de watervergunning, die sinds 1 maart 2014 als maatwerkvoorschriften gelden krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer, in te trekken, een maatwerkvoorschrift vast te stellen voor stikstof-totaal en fosfor-totaal en de overige in artikel 3.5e lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer genoemde grenswaarden rechtstreeks van toepassing te verklaren:
  • -
    Rwzi Ruurlo, Hallerweg 4 te Ruurlo;
  • -
    Rwzi Wehl, Keppelseweg 41 te Wehl.
 
Maatwerkvoorschrift inzien?
U kunt de besluiten met het maatwerkvoorschriften en overige stukken die van belang zijn van  10 april 2015 tot en met 22 mei 2015 op de volgende plaatsen inzien:
  • -
    het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Wilt u de stukken buiten kantooruren inzien? Maakt u dan een telefonische afspraak.
  •  
Bezwaar maken?
Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. Het maken van be­zwaar gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van dijkgraaf en heemraden van Water­schap Rijn en IJssel, Post­bus 148, 7000 AC Doe­tin­chem. De termijn be­draagt zes we­ken, met ingang van de dag na die waar­op deze beschik­king aan u is be­kendge­maakt (zie de hierboven genoemde verzenddatum).
 
Meer informatie?
Voor informatie over dit maatwerkvoorschrift kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving: tel. 0314-369783.
Naar boven