Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 18 tot en met 31 maart 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van een glasvezelverbinding.
Locatie: gemeente Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek
Zaaknummer WRIJVERG-2-31070
Datum: 18 maart 2015
 
Watervergunning voor: kappen en aanbrengen van beplanting, aanleggen van een cunet
Locatie: waterkering en zomerkade langs de Schipbeek, Molsbergweg Deventer
Zaaknummer WRIJVERG-2-27270
Datum: 25 maart 2015
 
Watervergunning voor: het plaatsen van 2 uitstroomvoorzieningen.
Locatie: Slingeboschgracht, Fanny Blankers-Koenweg 4 Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-30911
Datum: 25 maart 2015
 
Watervergunning voor: het leggen van tijdelijke dammen met duikers t.b.v. nieuwbouw
Locatie: Prins Bernhardlaan te Steenderen
Zaaknummer WRIJVERG-2-31492
Datum: 25 maart 2015
 
Watervergunning voor: het tijdelijk afdammen van een watergang en andere werkzaamheden.
Locatie: Hogebrugweg 1 Haarlo
Zaaknummer WRIJVERG-2-30362
Datum: 31 maart 2015
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven