Ontwerp verkeersbesluit Oude IJssel
 
Waterschap Rijn en IJssel is nautisch beheerder van de Oude IJssel. Aangezien het huidige verkeersbesluit ‘Nadere regels vaarwegbeheer’ niet meer actueel is, heeft het waterschap een ontwerp-verkeersbesluit voor het gebruik van de Oude IJssel vastgesteld. Het verkeersbesluit is een aanvulling op het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en stelt nadere eisen aan de maximale scheepsafmetingen, vaarsnelheden en de mogelijkheid tot het beperken van schutten of varen bij bijzondere omstandigheden. Het ontwerp-verkeersbesluit Oude IJssel kunt u hiernaast raadplegen. Belanghebbenden kunnen vanaf 6 april 2015 tot en met 18 mei 2015 naar keuze mondeling of schriftelijk hun zienswijze indienen ten aanzien van dit ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Rijn en IJssel Postbus 148 7000 AC Doetinchem. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het waterschap via telefoonnummer 0314 – 369 369. Het dagelijks bestuur stelt het verkeersbesluit uiteindelijk vast, met in achtneming van de ingediende zienswijzen. Doetinchem 2 april 2015
 
Naar boven