Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2015, 2572Overige overheidsinformatie
Vaststelling beleidslijn ”Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied”
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat zij op 17 maart 2015 de beleidslijn”Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied” heeft vastgesteld.
 
Het waterschap wil het onderhoud van sloten in natuurgebieden in het Kromme Rijngebied anders aanpakken. Eigenaren krijgen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, meer ruimte om het onderhoud naar eigen inzicht uit te voeren.
 
Tijdens de inspraakperiode is één zienswijze ingediend. De ontwerp-beleidslijn is niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.
 
Tegen de vastgestelde beleidslijn kunt u verder geen beroep aantekenen, conform artikel 8.3 Algemene wet bestuursrecht.
 
Inwerkingtreding
Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.
 
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze bekendmaking, dan kunt u contact opnemen met Marije van Bergen van de afdeling Planvorming & Advies tel. (030) 634 59 12, e-mail bergen.m@hdsr.nl. Verder wijzen wij u op onze website http://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/@18661/nieuwe-aanpak/. Hier kunt u meer informatie vinden over de beleidslijn en/of het inspraakrapport.
 
 
Houten, 3 april 2015