Bekendmaking ontwerp projectplan Waterwet " Herinrichting Boven Slinge Burloseweg" (gemeente Winterswijk)
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens een projectplan voor Herinrichting Boven Slinge Burloseweg vast te stellen.
Inzagetermijn: 17 maart 2015 tot en met 28 april 2015.
Het ontwerp projectplan Waterwet voorziet in de herinrichting van een traject van de Boven Slinge tussen de Kottenseweg en Stemerdinkweg .Het betreft de inrichting van circa 1,5 km beekloop, waarbij deels de principes van ‘building with nature’ en deels traditionele vormen van beekherstel worden toegepast, 9 ha herinrichting van waterberging en natuur en het passeerbaar maken van twee vismigratieknelpunten.
 
 
In het kader van het projectplan houdt het Waterschap Rijn en IJssel op dinsdag 24 maart 2015 tussen 16.00 uur en 19.30 uur een informatiebijeenkomst bij Hotel de Lindeboom, Kottenseweg 152 Winterswijk-Brinkheurne
Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het ontwerp projectplan Waterwet.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
 
Een belanghebbende heeft de mogelijkheid om haar of zijn zienswijze schriftelijk of mondeling ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet kenbaar te maken. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.
 
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer ing. S. (Sander) A. Klarenbeek MSc. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Doetinchem, 16 maart 2015
 
Naar boven