Bekendmaking projectplan Waterwet " EVZ Baakse Beek – Oosterwijkse Vloed"
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 3 maart 2015 het projectplan voor EVZ Baakse Beek – Oosterwijkse Vloed vastgesteld.
Beroepstermijn: 11 maart 2015 tot en met 22 april 2015
Het projectplan Waterwet voorziet in de aanleg van circa 3 hectare stapsteen (EVZ model Winde) langs de Baakse Beek in het traject stuw Zutphen-Emmerikseweg - stuw Hilge.
 
Daarnaast wordt de Baakse Beek in het traject stuw Zutphen-Emmerikseweg - stuw Hilge (circa 1,5 km) en de Oosterwijkse Vloed in het traject Hengelo GLD - monding met de Baakse Beek (circa 7,5 km) hersteld en verbeterd, zodat het beheer en onderhoud van beide watergangen weer optimaal kan plaatsvinden.
Geplande werkzaamheden
 • 1.
  Aanleg ecologische elementen (rietoevers, poelen, bos en natte graslanden)
 • 2.
  Herprofilering watergangen (terugzetten oever en/of aanvullen en baggeren)
 • 3.
  Realiseren enkelzijdig breedspoor onderhoudspad van circa 4 meter
 • 4.
  Aanbrengen duikers en een brug (ten behoeve van doorgaande onderhoudsroute)
 • 5.
  Plaatselijk aanbrengen taludbescherming (ter voorkoming wegzakken talud)
De uitvoering zal grotendeels bestaan uit het machinaal ontgraven, transporteren en aanvullen van grond. Dit zal in stappen/deeltrajecten worden uitgevoerd.
De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar van 2015 (maart/april) en zullen naar verwachting eind 2015 gereed zijn.
 
Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift
is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgesteld projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.
 
Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer
L. (Leon) J. F. M. klein Tank. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen
 
Doetinchem, 10 maart 2015
 
Naar boven