Bekendmaking instemming vierde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta
Gelezen het verzoek d.d. 27 januari 2015 (14IT032056) voor het verkrijgen van instemming met de 4e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
Overwegende dat de voorgestelde 4e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant niet strijdig is met het recht of het algemeen belang;
gelet op artikel 61, tweede en derde lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen waarin is bepaald dat de toestemming van het algemeen bestuur is vereist tot het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling welke toestemming slechts onthouden kan worden bij strijdigheid met het recht of algemeen belang;
B E S L U I T :
In te stemmen met de 4e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant inhoudende:
  • 1.
    Toetreding van de gemeente Zundert per 1 januari 2016;
  • 2.
    De toevoeging van lid 12 bij artikel 37 van de GR; dit betreft de mogelijkheid tot partiële uittreding;
  • 3.
    De wijzigingen van de GR BWB als gevolg van de wijziging bij wet gemeenschappelijke regeling van 9 juli 2014 (o.a. begroting en voorlopige jaarrekening)
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 25 februari 2015.
De dijkgraaf,
 
De secretaris-directeur,
Mw ir. ing. C.P.M. Moonen
 
ir. H.T.C. van Stokkom
Naar boven