Ontwerp projectplan waterberging Veldhoekerweg te Heino, waterschap Groot Salland
Het dagelijks bestuur heeft op 24 februari 2015 het projectplan waterberging Veldhoekerweg te Heino in ontwerp vastgesteld. Dit ontwerpbesluit betreft een waterberging van 1,25 hectare ten zuiden van de Veldhoekerweg te Heino. De berging ligt in het stroomgebied van de Kolkwetering.
 
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van dinsdag 17 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Groot Salland, Postbus 60, 8000 AB, Zwolle. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u vóór dinsdag 24 februari 2015 contact op nemen met de heer E. Maatman, tel. 038 – 4557312. Voor eventuele nadere informatie kunt u eveneens contact opnemen met mevrouw E. Brinkhof.
 
Het ontwerpbesluit kunt u in pdf-formaat downloaden links op deze pagina. Ook kunt u het ontwerpbesluit via de website van het waterschap www.wgs.nl downloaden.
 
Naar boven