Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 16

Gepubliceerd op 5 januari 2015 09:00Bekendmaking ontwerpbesluit Waterbeheerprogramma 2016-2021 (gedeelte Kader Richtlijn Water)
Plannen voor schoon water
Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten nemen samen maatregelen om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te behouden en te verbeteren. De plannen hiervoor hangen nauw met elkaar samen.
Daarom liggen in deze periode verschillende plannen van rijk, provincies en waterschappen tegelijk ter inzage. Deze plannen gaan over de periode 2016-2021 en geven de toestand van het grond- en oppervlaktewater aan, de doelen voor het bereiken van een goede waterkwaliteit en de maatregelen die daarvoor nodig zijn.
Een overzicht van alle plannen voor schoon water in de regio vindt u op www.rijnoost.nl/inspraak, inclusief inspraaktermijnen, een leeswijzer en informatie over hoe in Nederland gewerkt wordt aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Waterschap Vallei en Veluwe: O ntwerp Waterbeheerprogramma 2016-2021 (K ader Richtlijn Water -deel)
Een van de plannen waar het om gaat, is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 van Waterschap Vallei en Veluwe. Daarvoor stelde het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe op 1 oktober 2014 de ontwerptekst vast voor de Kader Richtlijn Water, met bijbehorende factsheets en achtergronddocument.
Het definitieve Waterbeheerprogramma zal in digitale vorm verschijnen. Inspraak is nu mogelijk op de teksten die uiteindelijk in deze digitale versie terug te vinden zullen zijn. De inhoud daarvan zal dezelfde zijn, maar de vormgeving kan verschillen.
KRW-deel en overige delen
Op dit moment legt Waterschap Vallei en Veluwe alleen het Kader Richtlijn Water-gedeelte van het Waterbeheerprogramma ter inzage. De overige onderdelen volgen later (26 februari tot en met 9 april 2015). Daarna voegen wij het Kader Richtlijn Water-gedeelte en de overige onderdelen samen en stellen wij het totale Waterbeheerprogramma vast.
Waar vindt u de tekst en bijlagen ?
Voor de tekst en de bijlagen, zie links hiernaast bij Externe bijlagen.
Het betreft de volgende documenten:
Bijlage 1. Tekst Kader Richtlijn Water
Bijlage 2. Factsheets
Bijlage 3. Achtergronddocument.
Meer informatie over de Kaderrichtlijn Water is te vinden op de volgende websites:
Juridische status: beheerplan Waterwet
De bijgaande tekst met bijlagen is het ontwerp van (een deel van) het Waterbeheerprogramma 2016-2021. Het Waterbeheerprogramma 2016-2021 is een beheerplan als bedoeld in artikel 4.6 van de Waterwet.
Inspraakperiode
U kunt van 5 januari 2015 tot en met 16 februari 2015 het ontwerp en de bijlage inzien. Na deze inspraakperiode wordt het definitieve plan vastgesteld. Ook ligt het ontwerp tijdens de inspraakperiode (tijdens openingstijden) ter inzage in het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn.
Omdat op de rijksplannen gedurende 6 maanden inspraak mogelijk is (van 22 december tot en met 21 juni 2015) en beantwoording van de reacties op de verschillende plannen onderling afgestemd moet worden, krijgt u pas in de tweede helft van 2015 antwoord op uw reactie en worden de plannen ook pas in het najaar van 2015 vastgesteld.
Wie kan er een zienswijze geven?
Belanghebbenden en ingezetenen van het beheersgebied van het waterschap kunnen daarover gedurende de inspraakperiode een zienswijze indienen.
Wat moet u in uw zienswijze vermelden?
U dient aan te geven op welk(e) onderdeel/onderdelen van het plan uw zienswijze betrekking heeft en u dient uw zienswijze te motiveren. Verder dient u uw naam, adres en woonplaats op te geven; de namen van de insprekers kunnen genoemd worden in de inspraaknota. In bijzondere gevallen is het mogelijk om anoniem in te spreken (met opgaaf van redenen); neemt u in dat geval contact op met de heer Doude van Troostwijk. Zijn gegevens vindt u hieronder.
Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het digitale formulier. Ook kunt u uw zienswijze schriftelijk indienen (op papier) of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, ter attentie van de heer J. van Kempen, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.
Een mondelinge zienswijze kan telefonisch plaatsvinden of op het waterschapskantoor:
  • voor een telefonische zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Doude van Troostwijk, telefoonnummer (06) 11 73 31 37;
  • voor het geven van een mondelinge zienswijze op kantoor verzoeken wij u om van te voren telefonisch een afspraak te maken met de heer J. van Kempen, telefoonnummer (06) 30 05 79 22 of (055) 5 272 911.
Vragen
Voor vragen over het Waterbeheerprogramma kunt u contact opnemen met de heer J. van Kempen op het bovenstaande telefoonnummer. Voor juridische vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Doude van Troostwijk op het bovenstaande nummer.
Apeldoorn,
Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe
mr. G.P. Dalhuisen,
secretaris
drs. T. Klip-Martin,
dijkgraaf

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl