Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 1544Plannen | ruimtelijk
Ontwerp Projectplan Nijs- en Hooglandpolder
Van 2 maart tot 13 april 2015 ligt het ontwerp-projectplan van het project Nijs- en Hooglandpolder ter inzage. De voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht wordt toegepast. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling.
De schriftelijke reactie kan gericht worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, postbus 1000, 4330 ZW in Middelburg. De mondelinge reactie kan telefonisch worden ingediend bij Sieben Holvast, telefoon 088-2461268.
Het projectplan is digitaal in te zien onder de bekendmakingen op www.scheldestromen.nl. Op papier is het plan in te zien op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen, iedere werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur.
In het plan wordt de aanleiding, het doel, de plaats en de uitvoering van het project beschreven. Eveneens is aangegeven hoe het werk bijdraagt aan de doelstellingen van de Waterwet.