Bekendmaking projectplan Waterwet "EVZ Oude IJssel; Linkeroever de Pol te Etten (gemeente Oude IJsselstreek)"
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 17 februari 2015 het projectplan voor EVZ Oude IJssel; Linkeroever de Pol te Etten vastgesteld.
 
Beroepstermijn: 26 februari 2015 tot en met 9 april 2015.
 
Het projectplan Waterwet betreft de realisatie van een vispassage bij stuw de Pol als bypass rondom de RWZI Etten inclusief de realisatie van ca. 4,4 ha ecologische elementen (rietoevers, poelen en natte graslanden) en ca. 2,8 ha kruidenrijk grasland. Bovendien worden binnen dit project recreatieve en educatieve elementen ingepast als onderdeel van het Masterplan de Pol.
 
Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift
is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgesteld projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wil, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.
 
Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer R. Stapelbroek. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Naar boven