Bekendmaking ontwerp projectplan Waterwet " Vernatting landgoederen Verwolde en Kranengoor (gem. Lochem) "
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens een projectplan voor ‘Vernatting landgoederen Verwolde en Kranengoor” vast te stellen.
 
Inzagetermijn: 11 februari 2015 tot en met 25 maart 2015.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet betreft:
De gronden van de landgoederen Verwolde, Ampsen en Kranengoor zijn onderhevig aan verdroging. Naast het signaal van de landgoedeigenaren Verwolde, Ampsen en Kranengoor toont onderzoek (in opdracht van het waterschap) door Arcadis aan, dat de gronden van deze landgoederen aan verdroging bloot staan. Het Twentekanaal heeft een aanzuigende werking op het grondwater en gezien de hoogteligging en de grofzandige ondergrond van de landgoederen is de berging van (grond)water nauwelijks aan de orde. In overleg met de landgoedeigenaren is afgelopen periode gezocht of en zo ja welke herinrichtingsmaatregelen bijdragen aan vernatting van de landgoederen.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
 
Een belanghebbende heeft de mogelijkheid om haar of zijn zienswijze schriftelijk of mondeling ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet kenbaar te maken. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.
 
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij C. Egging.
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Naar boven