Bekendmaking ontwerp projectplan Waterwet " vispasseerbaar maken van de monding van de Berkel bij Helbergen (Zutphen) "
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens een projectplan voor het vispasseerbaar maken van de monding van de Berkel bij Helbergen vast te stellen.
 
Inzagetermijn: 11 februari 2015 tot en met 25 maart 2015.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet betreft:  Als invulling van de Kader Richtlijn Water, wordt de uitmonding van de Berkel in de IJssel gewijzigd door deze vispasseerbaar te maken. Hiermee zal invulling worden gegeven aan de functie van Ecologische Verbindings Zone van de Berkel.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
 
Een belanghebbende heeft de mogelijkheid om haar of zijn zienswijze schriftelijk of mondeling ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet kenbaar te maken. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.
 
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij M. de Gier.
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Naar boven