Bekendmaking en ter inzage legging van het ontwerpbesluit tot wijziging van de Algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009: het houden van een georganiseerde activiteit in, langs of boven een waterstaatswerk (kernzone).

Inzagetermijn: 28 december 2015 tot en met 8 februari 2016

Het waterschap streeft naar beperking van regelgeving tot een noodzakelijk minimum. Veel voorkomende werkzaamheden langs watergangen die onder voorwaarden kunnen worden toegestaan, wil het waterschap zo veel mogelijk reguleren via algemene regels. Hiermee worden tijdrovende en onnodige vergunningprocedures voorkomen.

De algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 hebben als doel de regeldruk te verminderen. De volgende algemene regel is in ontwerp vastgesteld:

- het houden van een georganiseerde activiteit in, langs of boven een waterstaatswerk (kernzone).

Ontwerp algemene regel inzien?

Het ontwerp besluit tot wijziging van deze algemene regel is op 1 december 2015 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is hieronder digitaal te raadplegen. De ontwerp algemene regel ligt digitaal ter inzage van 28 december 2015 tot en met 8 februari 2016.

 

 

Het ontwerp besluit tot wijziging van deze algemene regel is te vinden op de websites: www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de ontwerp algemene regel schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze, kunt u contact opnemen met mevrouw J. Polman, tel. 0314-369732.

Na definitieve vaststelling van de algemene regel door het college van dijkgraaf en heemraden is geen beroep bij de rechtbank mogelijk.

 

Meer informatie? Voor meer informatie over de ontwerp algemene regel, kunt u contact opnemen met de mevrouw J. Polman, 0314-369732.

 

 

Besluit tot wijziging van de Algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009

 

Het college van dijkgraaf en heemraden;

 

gelet op artikel 3.1 lid 1 sub e, artikel 3.8 en artikel 3.13 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

 

besluit tot wijziging van de Algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009.

 

Besluit tot wijziging

De algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, zoals vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden op 17 december 2009, worden als volgt gewijzigd:

 

In afdeling ll wordt een nieuw artikel 10 (inclusief toelichting) gevoegd, luidende:

 

Het houden van een georganiseerde activiteit in, langs of boven een waterstaatswerk (kernzone)

 

Artikel 10 Vrijstelling vergunningplicht

Er geldt een vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub e van de keur, voor het houden van een georganiseerde activiteit, in de kernzone van een waterstaatswerk voor zover:

 • a.

  deze activiteit niet binnen de kern-, beschermings- en/of buitenbeschermingszone van een primaire waterkering, regionale waterkering of zomerkade plaatsvindt;

 • b.

  de activiteit niet plaats vindt in/boven/langs de Oude IJssel, voor het gedeelte van Doesburg tot aan de stuw Ulft;

 • c.

  er geen tijdelijke werken/objecten worden aangebracht in, langs of boven het waterstaatswerk die in het waterstaatswerk moeten worden bevestigd/ingegraven of die de doorstroming van het waterstaatswerk belemmeren;

 • d.

  de activiteit geen verstoring geeft voor de ecologische kwaliteit van het water;

 • e.

  er niet wordt gevaren met voer- of vaartuigen die door mechanische middelen worden aangedreven;

 • f.

  er niet wordt gefietst op onverharde onderhoudspaden;

 • g.

  er geen hondentrainingen plaatsvinden;

 • h.

  er buiten verharde wegen niet wordt gereden met rij- of lastdieren en/of rij- en voertuigen;

 • i.

  het waterstaatswerk niet als parkeerplaats wordt gebruikt;

 • j.

  er op het moment van de activiteit geen (onderhouds)werkzaamheden aan het waterstaatswerk plaatsvinden door of vanwege het waterschap.

 • k

  de activiteit niet in strijd is met beleid van het waterschap.

 

Artikel 10a voorschriften

Degene die een georganiseerde activiteit houdt als bedoeld in artikel 10:

 • 1.

  zorgt voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte materialen en het afval, direct na afloop van de activiteit;

 • 2.

  waarborgt de doorstroming van het waterstaatswerk tijdens de activiteit;

 • 3.

  maakt, bij activiteiten in, op en door het water, zo veel mogelijk gebruik van aanwezige in- en uitstapplaatsen om stuwen te passeren en om in en uit het water te stappen om daarmee schade aan het waterstaatswerk te voorkomen;

 • 4.

  blijft minimaal 50 meter verwijderd van een stuw/overlaat of maakt gebruik van de aanwezige in- of uitstapplaats;

 • 5.

  zorgt ervoor dat, wanneer er een ballenlijn aanwezig is in het water, deze niet wordt gepasseerd;

 • 6.

  houdt tijdens de activiteit rekening met het gebruik van de onderhoudspaden door derden;

 • 7.

  meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van de georganiseerde activiteit onmiddellijk aan de unit Vergunningverlening en Handhaving via het telefoonnummer 0314-369 369.

 

Artikel 10b meldplicht;

 • 1.

  Degene die op grond van artikel 10 is vrijgesteld van de vergunningplicht voor het houden van een georganiseerde activiteit in de kernzone van een waterstaatswerk is verplicht dit te melden aan het waterschap en:

 • a.

  zorgt dat de melding uiterlijk vier weken voor de geplande aanvang van de handelingen door het waterschap is ontvangen;

 • b.

  voert de activiteit pas uit nadat het waterschap de ontvangst van de melding heeft bevestigd;

 • 2.

  De melding vervalt indien niet binnen één jaar na dagtekening van de melding is gestart met gemelde activiteiten;

 • 3.

  Afdeling V van de Algemene regels, nadere regels en verplichtingen is niet van toepassing op dit artikel;

 • 4.

  De melding gaat vergezeld van:

 • a.

  de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van de melder;

 • b.

  een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de voorgenomen activiteit;

 • c.

  de start- en einddatum van de activiteit;

 • d.

  een situatietekening met kadastrale gegevens, waarop duidelijk de locatie van de activiteit staat afgebeeld;

 • e.

  de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de gemachtigde, indien de melding wordt gedaan door een gemachtigde;

 • f.

  naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de uitvoerder, indien de handeling wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager;

 • 5.

  Indien een wijziging optreedt in de gegevens, bedoeld in het vierde lid, doet de meldplichtige daarvan onverwijld mededeling aan het waterschap.

 •  

Artikel 10c overgangsrecht

 • 1.

  Indien voor een georganiseerde activiteit, bedoeld in artikel 10, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.1 van de Keur is verleend, dan blijft deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften onverkort in stand;

 • 2.

  Indien voor een georganiseerde activiteit, bedoeld in artikel 10, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 10b.

 

Toelichting (Afdeling ll)

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 10

Op grond van artikel 3.1 lid 1 sub e van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van de kernzone van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder georganiseerde activiteiten te houden op andere dan de daarvoor aangewezen plaatsen.

Op grond van artikel 3.13 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

 

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

(georganiseerde) activiteit: een (recreatieve) activiteit die in georganiseerd verband wordt gedaan.

 

Naast deze algemene regel moet rekening worden gehouden met andere wet- en regelgeving, zoals de Flora- en faunawet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Deze algemene regel geldt voor houden van georganiseerde activiteiten in de kernzone van een waterstaatswerk. Het houden van dergelijke activiteiten in een waterstaatswerk betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een eenvoudige en veel voorkomende activiteit. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Men moet denken aan de volgende activiteiten: hardloopevenementen, het plaatsen van geo-caches, het houden van

kanotochten, roeiwedstrijden, viswedstrijden, activiteiten m.b.t. natuureducatie, wandeltochten, zwemtochten/wedstrijden, Sinterklaasintochten, schaatswedstrijden etc.

 

Tevens mogen er geen werken/objecten worden aangebracht in, boven of langs het waterstaatswerk, waarbij de constructie in de grond wordt verankerd. Deze activiteiten moeten per geval worden beoordeeld. Een survivalrun valt daarom bijvoorbeeld doorgaans niet onder deze algemene regel, omdat daarvoor doorgaans objecten/werken in het waterstaatswerk worden aangebracht (hindernissen).

 

De algemene regel geldt voor alle watergangen binnen het beheergebied van het waterschap, met uitzondering van de Oude IJssel voor het gedeelte van Doesburg tot aan de stuw Ulft. Op dit deel van de Oude IJssel is beroepsvaart mogelijk. In verband met de veiligheid van de gebruiker, alsmede de veiligheid van het scheepvaartverkeer, is dit gedeelte uitgezonderd van de algemene regel en blijft de vergunningplicht gelden.

 

De algemene regel geldt niet indien er wordt gevaren met mechanisch aangedreven vlot- of vaartuigen. Daarnaast is het georganiseerd fietsen langs een watergang niet toegestaan zonder vergunning op onverharde onderhoudspaden, vanwege de gevolgen voor schade aan de onderhoudspaden van het waterschap. De verbodsbepaling van artikel 3.1 lid 2 sub c van de Keur is van toepassing. Ook mag er niet met rij- lastdieren en/of gemechaniseerde rij- en voertuigen worden gereden (bijv. crossmotor). Deze activiteiten, zoals paardrijden, slipjachten en crosswedstrijden blijven vergunningplichtig, omdat dit soort activiteiten over het algemeen een negatief effect heeft op het waterstaatswerk, doordat deze vaak schade veroorzaken aan de onderhoudspaden van het waterschap. De watergang (onderhoudspaden) mogen niet als parkeerplaats worden gebruikt.

 

Deze algemene regel is niet van toepassing op hondentrainingen, omdat de kans op schade en verstoring van de ecologie groot is.

 

Degene die de activiteit organiseert is zelf verantwoordelijk om vooraf te bekijken of het waterstaatwerk toegankelijk is voor de georganiseerde activiteit op dat moment. Het waterschap verleent vergunningen voor o.a. werkzaamheden en voert zelf ook werkzaamheden en onderhoud uit aan de watergang, waardoor wij niet kunnen garanderen dat de watergang op het moment van de activiteit ook toegankelijk is. Daarnaast kan de watergang ook gebruikt worden voor een andere recreatieve activiteit waarvoor een melding is gedaan bij het waterschap. Degene die een georganiseerde activiteit wil houden in/nabij een watergang is zelf verantwoordelijk om na te gaan of er geen overlast wordt veroorzaakt bij andere gebruikers van de watergang.

 

De georganiseerde activiteit mag niet in strijd zijn met beleid van het waterschap. Als voorbeeld wordt in dit verband het Visplan Rijn en IJssel genoemd. Op basis van dit plan is het slechts toegestaan om op bepaalde watergangen, of delen daarvan, een viswedstrijd te organiseren.

 

Het voldoen aan de algemene regels laat onverlet dat privaatrechtelijke toestemming van particuliere eigenaren nodig is, bij gebruik van eigendommen van derden.

 

Artikel 10a voorschriften

Indien de werkzaamheden vallen onder de criteria van deze algemene regel, dan zijn hieraan een aantal voorschriften verbonden.

 

Naast deze algemene regel geldt ook de algemene zorgplichtbepaling van artikel 3.12 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009. Er mag geen schade optreden aan het waterstaatswerk als gevolg van de georganiseerde activiteit. Wanneer wel schade ontstaat dan is de melder verantwoordelijk om de schade te herstellen.

 

Schade aan het waterstaatswerk (bijv. flora en fauna) als gevolg van de activiteit moet worden voorkomen. Daarom moet bij het in- en uitstappen van de watergang, zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de aanwezige in- en uitstapplaatsen.

 

Georganiseerde activiteiten die plaatsvinden nabij een stuw/overlaat zijn gevaarlijk, maar ook kan hierdoor schade optreden aan het kunstwerk zelf. Men moet minimaal 50 meter afstand nemen van een stuw of, indien er een in- of uitstapplaats aanwezig is, niet verder dan deze in- of uitstapplaats. Aanwezige ballenlijnen in de watergang mogen niet worden gepasseerd.

Artikel 10b meldplicht

Het is van belang dat georganiseerde activiteiten in een waterstaatswerk bekend zijn bij het waterschap en toezicht kan uitoefenen op de activiteiten. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen. Het is aan te raden om mogelijk belanghebbenden, voorafgaand aan de georganiseerde activiteiten, daarvan in kennis te stellen.

De melding kan digitaal en schriftelijk (zolang de wet digitaal indienen niet verplicht) worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OlO) worden ingediend. Het OlO is te bereiken via: www.omgevingsloket.nl.

 

 

Naar boven