Watervergunning Keur Hengelo

Ontwerp-vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen is voornemens positief te besluiten op de aanvraag van de gemeente Hengelo, voor het wijzigen van de waterstaatkundige toestand van de Berflobeek (waterloop 15-4-3) ter plaatse van het plangebied “Berflo Es Zuid”, tussen de Breemarsweg en de Rudolfstraat te Hengelo.

Ter inzage

Bovenstaande ontwerp-vergunning ligt ter inzage vanaf 17 februari tot en met 31 maart 2014 in het waterschapshuis te Almelo. U kunt deze inzien tijdens kantooruren.

Zienswijzen

Tegen de ontwerp-vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen bij het waterschap. De zienswijzen kunnen vanaf 17 februari tot en met 31 maart 2014 worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

  Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Voor meer informatie: www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingen

Naar boven