Ter visie definitief projectplan: EVZ Buurserbeek, fase 1

Inzagetermijn: 12 januari 2014 tot en met 23 februari 2014

De Buurserbeek wordt natuurlijker ingericht. Op het traject tussen Rietmolen en de Deldense weg leggen we 8 vispassages aan. Ook wordt ongeveer 2 km oevers flauwer gemaakt.

Klik hier voor extra informatie over het project.

Het projectplan is definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

  • 1.Het ontgraven van grond uit de oever en het bestaande onderhoudspaden

  • 2.Het transporteren van grond

  • 3.Het aanbrengen van damwandconstructies in de beek

  • 4.Het aanbrengen van een bodembescherming van stortsteen

  • 5.Afwerken van taluds

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar van 2014 en zullen ongeveer een half jaar in beslag nemen.

Projectplan inzien?

Het projectplan op grond van de Waterwet voor de EVZ Buurserbeek, fase 1 is vastgesteld op 17 december 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter visie van 12 januari 2014 tot en met 23 februari 2014.

Procedure

Bij de totstandkoming van het projectplan wordt gebruik gemaakt van afdeling 3.4 (de openbare uniforme voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het projectplan voor belanghebbenden gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen, gedurende welke termijn belanghebbenden de mogelijkheid hadden om hun zienswijze kenbaar te maken.

 

Na vaststelling van het definitieve projectplan door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel wordt het projectplan bekend gemaakt en ligt het gedurende zes weken digitaal ter inzage.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan bekend is gemaakt, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

 

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

 

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer F.J. van Zeijl, tel. 0314-369369.

 

Naar boven