Ter inzage ontwerp projectplan: EVZ Baakse Beek – Oosterwijkse Vloed
Inzagetermijn: 19 december 2014 tot en met 30 januari 2015
Het projectplan voorziet in de aanleg van circa 3 hectare stapsteen (EVZ model Winde) langs de Baakse Beek in het traject stuw Zutphen-Emmerikseweg - stuw Hilge.
 
Daarnaast wordt de Baakse Beek in het traject stuw Zutphen-Emmerikseweg - stuw Hilge (circa 1,5 km) en de Oosterwijkse Vloed in het traject Hengelo GLD - monding met de Baakse Beek (circa 7,5 km) hersteld en verbeterd, zodat het beheer en onderhoud van beide watergangen weer optimaal kan plaatsvinden.
Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.
Geplande werkzaamheden
 • 1.
  Aanleg ecologische elementen (rietoevers, poelen, bos en natte graslanden)
 • 2.
  Herprofilering watergangen (terugzetten oever en/of aanvullen en baggeren)
 • 3.
  Realiseren enkelzijdig breedspoor onderhoudspad van circa 4 meter
 • 4.
  Aanbrengen duikers en een brug (ten behoeve van doorgaande onderhoudsroute)
 • 5.
  Plaatselijk aanbrengen taludbescherming (ter voorkoming wegzakken talud)
De uitvoering zal grotendeels bestaan uit het machinaal ontgraven, transporteren en aanvullen van grond. Dit zal in stappen/deeltrajecten worden uitgevoerd.
De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar van 2015 (maart/april) en zullen naar verwachting eind 2015 gereed.
Ontwerp projectplan inzien?
Het ontwerp projectplan op grond van de Waterwet zoals hierboven beschreven, is vastgesteld op 16 december 2014 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.
Het ontwerp projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 19 december 2014 tot en met 30 januari 2015.
Zienswijze naar voren brengen?
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 30 januari 2015. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.
Meer informatie?
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer
L. (Leon) J. F. M. klein Tank. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
 
Naar boven