Ter inzage:  ontwerp projectplan Waterwet " EVZ Oude IJssel; Linkeroever de Pol te Etten (gemeente Oude IJsselstreek) "
Inzagetermijn: 9 december 2014 tot en met 20 januari 2015.
 
De Oude IJssel is in het provinciale waterplan en in het waterbeheerplan 2010-2015 aangewezen als ecologische verbindingszone, die migratie van diverse planten en dieren mogelijk maakt. De inrichting dient te voldoen aan de KRW doelstellingen en EVZ model Winde. Hiervoor wordt een vispassage aangelegd bij stuw de Pol in de Oude IJssel en voormalige landbouwgrond omgevormd naar (natte) natuur. Deze maatregelen zijn opgenomen in de waterovereenkomst Gelderland 2009-2014.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet voorziet in de realisatie van een vispassage bij stuw de Pol als bypass rondom de RWZI Etten inclusief de realisatie van ca. 4,4 ha ecologische elementen (rietoevers, poelen en natte graslanden) en ca. 2,8 ha kruidenrijk grasland. Bovendien worden binnen dit project recreatieve en educatieve elementen ingepast als onderdeel van het Masterplan de Pol.
 
De uitvoering is gepland vanaf februari 2015 en zal naar verwachting ongeveer zes maanden in beslag nemen.
 
Het ontwerp projectplan is op 2 december 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te vinden op de websites:
 
Een belanghebbende heeft de mogelijkheid om haar of zijn zienswijze schriftelijk of mondeling ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet kenbaar te maken. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.
 
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer R. Stapelbroek, telefoon 0314-369369. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
Naar boven