Bekendmaking besluit tot vaststelling van de keurkaart voor het verleggen van de primaire waterkering ten behoeve van jachthaven Noorderhaven in Zutphen
Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft in zijn vergadering van 9 september 2014 besloten tot vaststelling van de  keurkaart ‘verlegging primaire waterkering jachthaven Noorderhaven’.
 
Het gebied Noorderhaven in Zutphen wordt herontwikkeld. Onderdeel hiervan is de realisatie van een jachthaven, waarvoor de Noorderhaven deels opnieuw uitgegraven moet worden. De geprojecteerde jachthaven vormt een centraal element in het nieuwe woon-werkgebied aan de noordzijde van het station te Zutphen. Voor de realisatie van de jachthaven is een verlegging van de primaire waterkering nodig.
De Waterwet verplicht het waterschap een legger te hebben van de primaire waterkeringen. De legger geeft de vorm, richting, constructie en afmetingen van de waterkering weer waaraan de waterkering moet voldoen. De verbodsbepalingen in de Keur zijn gerelateerd aan de zoneringen in de legger. De Keur en de legger maken zo samen inzichtelijk waar welke verbodsbepalingen gelden. Voor de Noorderhaven ontbreekt de legger voor de nieuwe situatie. De legger wordt gemaakt als het project voltooid is, op basis van revisie van het gemaakte werk.
Voor de tussenliggende periode (tot vaststelling van de nieuwe legger) heeft het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel voor een zogenaamde keurkaart vastgesteld. De verbodsbepalingen van de Keur gelden daardoor alsnog voor Noorderhaven.
De keurkaart is vastgesteld gelijktijdig met het projectplan voor het verleggen van de primaire waterkering ten behoeve van jachthaven Noorderhaven in Zutphen. Het projectplan is ter goedkeuring voorgelegd aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland.
 
 
Keurkaart inzien?
U kunt de keurkaart digitaal raadplegen (zie de Externe bijlagen). De keurkaart is ook te vinden op www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen.
 
 
Mogelijkheid tot instellen bezwaar
Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van deze bekendmaking een bezwaarschrift  indienen tegen het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.
Uw bezwaarschrift richt u aan het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over de keurkaart kunt u contact opnemen met de heer L. Post, 0314- 369507.
 
Naar boven