Bekendmaking projectplan Waterwet ‘vispassage Molenstuw te Haaksbergen’
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 21 oktober 2014 het projectplan voor het herinrichtingsplan EVZ Buurserbeek traject Lankheterbrug-Veddersbrug-Mentinksweg’, inclusief reactienota, vastgesteld.
Beroepstermijn: 6 november 2014 tot en met 18 december 2014.
 
De Buurserbeek is aangewezen door de provincie Overijssel als kwaliteitswater en als ecologische verbindingszone (EVZ). Het traject is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Afwatering van de Molenhoek en de Oude Omvloed is aangewezen door de provincie Overijssel als kwaliteitswater en als ecologische verbindingszone (EVZ). Het traject is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
 
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft op enkele beektrajecten reeds een aantal maatregelen getroffen om de desbetreffende beleidsdoelstellingen te realiseren (natuurvriendelijke oevers, vispassages). In het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Rijn en IJssel is voor de Schipbeek/Buurserbeek eveneens een aantal uit te voeren maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgegeven.
 
Het projectplan is op 21 oktober 2014 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen. Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.
 
Geplande werkzaamheden
 
De uitvoering is gepland vanaf oktober/november 2014 en zal naar verwachting ongeveer zes maanden in beslag nemen. Het betreft de volgende werkzaamheden:
 
1.De Buurserbeek wordt ingericht volgens model Winde, waarvoor op dit traject vispassages en natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd;
 
2.Tevens wordt waterberging gerealiseerd en wordt het open te graven deel van de Oude Omvloed passeerbaar voor de Buurserpot;
 
3.Op het traject worden daarnaast 5 stuwen vispasseerbaar gemaakt en er wordt 1 stuw verplaatst;
 
4. Ter hoogte van de cascades in de Oude Omvloed worden tot slot drie sluisjes aangelegd.
 
Procedure
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift
is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgesteld projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.
 
Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer F. van Zeijl, tel. 0314-369369. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
 
Naar boven