Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 7232Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning Roompot Recreatie Beheer B.V. Anna Frisoweg in Kamperland
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet besloten om een watervergunning te verlenen aan Roompot Recreatie Beheer B.V. voor de afspuitplaats voor boten bij de stalling aan de Anna Frisoweg 2 in Kamperland. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de afspuitplaats voor boten in een oppervlaktewaterlichaam.
Het besluit ligt vanaf 3 november 2014 tot en met 15 december 2014 ter inzage:
 
 • 1.
  bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
 • 2.
  bij de balie dienstverlening op het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 in Wissenkerke. U kunt hiervoor terecht van maandag tot en met donderdag 9.00 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur.
Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
 • 1.
  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
 • 2.
  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
 • 3.
  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;
 • 4.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. 
 
Terneuzen, 3 november 2014