Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 6947Beschikkingen | aanvraag
Watervergunning en ontwerp ontheffing wegen van waterschap Scheldestromen ten behoeve van de reconstructie N61 Hoek - Schoondijke
Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het Tracébesluit N61 Hoek – Schoondijke.
 
In het kader van deze coördinatie geeft de minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat waterschap Scheldestromen, gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling en de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 een watervergunning en ontheffing wegen verleend voor onderstaande werkzaamheden.
 
Voor de reconstructie van de weg worden waterlopen gedempt en gegraven, toegangsdammen en buisleidingen opgeruimd en aangelegd, eco-duikers aangelegd, een stuwconstructie geplaatst, oeverbescherming aangebracht en een brug aangelegd.
Waar liggen deze ontwerpbesluiten ter inzage?
De aanvragen, beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 september 2014 tot en met 27 oktober 2014 ter inzage op de volgende locaties, tijdens de reguliere openingstijden:
 
  • 1.
    Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg;
  • 2.
    Waterschap Scheldestromen, vestiging Terneuzen, Kennedylaan 1 te Terneuzen;
  • 3.
    Waterschap Scheldestromen, vestiging Middelburg, Kanaalweg 1 te Middelburg.
 
Gedurende zes weken na de dag van publicatie van het definitieve besluit kan tegen dit besluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit. Alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden.
 
Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van het college wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.
 
Crisis- en herstelwet 
Op deze beschikking is de Crisis- en herstelweg van toepassing. Het wegenproject staat genoemd in bijlage 2 van deze wet. Dit betekent dat onder meer de bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn.
 
De minister van Infrastructuur en Milieu,
Namens deze,
het afdelingshoofd BJV Projectadvisering
bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat
 
mr. A.K. van de Ven