Ter inzage besluit tot wijziging van de Algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009:
 • 1.
  ‘het leggen en behouden van kabels en leidingen, en;
 • 2.
  het verwijderen van kunstwerken, werken, objecten en/of beplanting’
Inzagetermijn: 16 oktober 2014 tot 28 november 2014
 
Het waterschap streeft naar beperking van regelgeving tot een noodzakelijk minimum. Voor de meeste voorkomende werkzaamheden langs watergangen is op dit moment nog een watervergunning vereist. Er zijn echter veel voorkomende werkzaamheden die onder voorwaarden kunnen worden toegestaan zonder watervergunning. Het waterschap wil deze werkzaamheden zo veel mogelijk reguleren via algemene regels. Hiermee worden tijdrovende en onnodige vergunningprocedures voorkomen.
 
De algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 hebben als doel de regeldruk te verminderen. De volgende algemene regels zijn vastgesteld:
 • 1.
  het leggen en behouden van kabels en leidingen;
 • 2.
  het verwijderen van kunstwerken, werken, objecten en/of beplanting.
 
Het besluit tot wijziging van deze algemene regels is op 9 september 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.
 
Algemene regels inzien?
De algemene regels liggen digitaal ter inzage van 16 oktober 2014 tot 28 november 2014 en is te raadplegen via Overheid.nl en via www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen.
 
Geen mogelijkheid tot instellen beroep
Tegen de definitieve vaststelling van de algemene regels is geen beroep bij de rechtbank mogelijk.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over de ontwerp algemene regels, kunt u contact opnemen met de mevrouw J. Polman, 0314-369732 of mevrouw A. Jaakke, 0314-369776.
 
Naar boven