Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 6751Beschikkingen | aanvraag
Watervergunning en m.e.r.-beoordelingsbesluit
Waterschap Scheldestromen heeft op 8 oktober 2014 een watervergunning verleend voor het onttrekken van 2,9 miljoen m3 grondwater ten behoeve van het uitvoeren van onderhoudswerken aan het spaarbekken bij de waterzuiveringslocatie aan de Lozeschorweg 2 in Hoek.
M.e.r.- beoordelingsbesluit
Op basis van de m.e.r.-beoordelingsnotitie heeft het waterschap besloten dat er voor de activiteit geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Dit voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet voor bezwaar of beroep vatbaar tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.
Ter inzage
Met ingang van 13 oktober 2014 tot en met 23 november 2014 liggen de watervergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit gedurende de openingstijden ter inzage in de kantoren van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 in Middelburg en Kennedylaan 1 in Terneuzen.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van de watervergunning een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.