Besluit tot wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009
Op 15 juli 2014 heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Hollandse Delta besloten om de bepalingen van de Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 aan te passen. Op 25 september heeft de Verenigde Vergadering van het waterschap hiervoor de benodigde toestemming verleend.
Hiermee wordt doorgevoerd dat het secretariaat van de GR Slibverwerking 2009 niet langer door HVC wordt verzorgd, maar door één van de betrokken waterschappen. Hiervoor is een wijziging van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om tegelijkertijd enkele artikelen van de gemeenschappelijke regeling te verduidelijken.
 
De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta,
 
op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 15-7-2014;
gelezen het advies van de commissie Water van 8-9-2014;
overwegende dat:
  • - het verzoek van het Algemeen Bestuur van de GR Slibverwerking 2009 bijdraagt tot heldere besluitvorming binnen de GR.
     
 
gelet op:
artikel 77 Waterschapswet;
 
BESLUIT:
- toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf en heemraden de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 als volgt te wijzigen:
 
Te laten vervallen:
artikel 13 lid 4 en artikel 9 lid 6
 
Te wijzigen:
 
artikel 7 Samenstelling
1. Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden, afkomstig uit de dagelijkse besturen van de deelnemende waterschappen.
 
artikel 26 Wijziging van de bepalingen van de GR
1. Deze regeling kan slechts worden gewijzigd nadat ieder van de dagelijkse besturen van de deelnemende waterschappen hiertoe heeft besloten.
2. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam kan bij de dagelijkse besturen van de deelnemende waterschappen een voorstel tot wijziging indienen.
3. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor opneming van de GR in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
 
Nieuw op te nemen:
 
artikel 18 a. Secretaris
1. Het algemeen bestuur benoemt een ambtelijk secretaris van de Regeling.
2. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter terzijde bij de uitoefening van hun taak.
3. De secretaris is aanwezig in de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur en draagt zorg voor de verslaglegging.
4. De secretaris ondertekent mede de stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur
5. Het dagelijks bestuur wijst een plaatsvervanger aan van de secretaris.
6. De kosten voor het secretariaat worden op de begroting gebracht.
 
 
Het besluit ligt tevens 6 weken vanaf de dag na bekendmaking ter inzage op het kantoor van waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk,
 
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift dat moet zijn gericht aan het college
van dijkgraaf en heemraden van het waterschap. Het bezwaar moet zijn voorzien van uw naam, adres, datum en van een handtekening. U moet duidelijk aangeven tegen welk onderdeel van het besluit u bezwaar maakt en waarom het besluit volgens u moet worden herzien. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die van deze bekendmaking.
 
De werking van het besluit wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet opgeschort. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de president van de rechtbank in het betreffende arrondissement worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van dit griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de griffie van de rechtbank.
 
Ridderkerk, 6 oktober 2014 
Dijkgraaf en heemraden, 
Namens deze: 
 
drs. A.A. van Vliet, secretaris-directeur 
 
 
Naar boven