Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2014, 6376Beschikkingen | afhandeling
Bekendmaking wijzigingsvergunning V57472 het gebruik maken van compensatiewater ter plaatse van SnowWorld te Zoetermeer
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 16 september 2014 de vergunning met kenmerk V57472, verleend aan de gemeente Zoetermeer, gewijzigd. Voor het bouwen en hebben van een verlengde derde baan van SnowWorld is 502 m² compenserend water nodig. Deze m² oppervlaktewater worden afgeschreven van de overcompensatie uit voorgenoemd vergunningnummer.
De stukken liggen tot en met 28 oktober 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.
Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de wijzigingsvergunning van kracht.
Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor informatie over de wijzigingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer A.J. Hartman van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063477.
Leiden, 16 september 2014