Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2014, 6346Beschikkingen | afhandeling
Bekendmaking watervergunning V57518 diverse werken ter plaatse van Dorpsstraat 23 te Leimuiden
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 24 september 2014 een vergunning verleend voor het hebben van een brug, een steiger, beschoeiing en beplanting in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder. Een en ander ter plaatse van Dorpsstraat 23 te Leimuiden.
De stukken liggen tot en met 5 november 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.
Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.
Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J.IJ. Jonker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063462.
Leiden, 24 september 2014