Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2014, 6334Beschikkingen | afhandeling
Bekendmaking besluit V33140 het versmallen van een teeltvrije zone ter hoogte van Noordpolder 9 en 13 te Benthuizen
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 23 september 2014 een besluit verleend voor het versmallen van een teeltvrije zone door het toepassen van een emissiereducerende techniek ter hoogte van de Noordpolder 9 en 13 te Benthuizen.
De stukken liggen van 24 september 2014 tot en met 4 november 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: telefoon 071-3063453 of 071-3063450.
Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft het besluit van kracht. Als u dat wilt voorkomen dan kunt u, naast het indienen van het bezwaarschrift, de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de heer ing. P. van Nieuwenhuizen van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063467.
Leiden, 23 september 2014