Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2014, 6331Beschikkingen | afhandeling
Bekendmaking watervergunning V60055 diverse werkzaamheden ter hoogte van Koningin Wilhelmina Boulevard 18 te Noordwijk
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 23 september 2014 een vergunning verleend aan gemeente Noordwijk voor het verwijderen van bestrating en het aanbrengen en hebben van twee tegels (plaquettes) met de afmetingen van 0,50 m x 0,50 m x 0,03 m (l x b x d), gefundeerd op een betonnen plaat van 1 m x 1 m 0,20 (l x b x d), een en ander ter hoogte van de Koningin Wilhelmina Boulevard nr. 18 te Noordwijk.
De stukken liggen tot en met 4 november 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.
Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.
Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Th. van Urk van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063489.
Leiden, 23 september 2014