Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 6316

Gepubliceerd op 25 september 2014 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenProjectplan maatregelen Zuidelijk Randpark, deeltracé van de Blauwe Verbinding.
Het Zuidelijk Randpark is een versnipperd recreatiegebied op de grens van Barendrecht en Rotterdam-Zuid. De in het recreatiegebied gelegen Vrijenburgplas en de Clarabosplas worden in de zomer intensief gebruikt door de bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht. De waterkwaliteit van deze plassen dient echter te worden verbeterd. Om dit te kunnen bereiken worden onderstaande maatregelen uitgevoerd.
• Er wordt een verlengde landtong aangelegd om een goede verversing van de Vrijenburgplas mogelijk te maken.
• De Pendrechtse Molen krijgt een nieuwe functie, waarbij met een nieuw circulatiesysteem en cascadeconstructie de waterkwaliteit van de noordelijke watergangen wordt verbeterd.
• Er worden een pomp en duikerstelsel aangebracht in de zwemplas bij het Clarabos om water uit de Blauwe Verbinding te kunnen aanvoeren t.b.v. de zwemplas.
• Er worden watergangen gegraven om de bestaande waterpartijen met elkaar te kunnen verbinden.
• De spoorsloot wordt los gemaakt van de Blauwe Verbinding en de zwemplassen omdat de waterkwaliteit van deze sloot zeer slecht is.
De werkzaamheden vinden plaats in 2014.
Het projectplan ligt van 29 september 2014 tot en met 7 november 2014 ter inzage bij:
Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100 te Ridderkerk, op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het projectplan ter inzage is gelegd, tegen het projectplan bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC te Ridderkerk en moet tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BM Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor nadere inlichtingen over dit projectplan kunt u terecht bij Gerrit Slijkhuis, te bereiken op telefoonnummer: 088 974 32 80.
 
Ridderkerk, 16 september 2014

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

drs. A.A. van Vliet, secretaris-directeur

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl