Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2014, 6309Plannen | overig
Bekendmaking vaststelling definitief projectplan Waterwet Leendert de Boerspolder
Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 september 2014 een projectplan voor Leendert de Boerspolder ter plaatse van Huigsloterdijk 231 te Abbenes vastgesteld.
Het projectplan betreft:
De verandering van de functie van de Leendert de Boerspolder van landbouwpolder naar een plas op boezempeil met een natuurvriendelijke inrichting, de dijkproeven en het bezwijken van de waterkering.
Het projectplan kan tijdens kantooruren van 26 september 2014 tot en met 7 november 2014 worden ingezien op het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. En vanaf 26 september aan de linkerkant van deze bekendmaking.
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit projectplan naar voren heeft gebracht. Evenmin kan beroep worden ingesteld door de in artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet bedoelde ‘overheidsinstanties’. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Op deze beroepsprocedure is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld. Dit projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit projectplan niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit projectplan beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank ‘s-Gravenhage. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd. Door het instellen van beroep wordt de werking van het projectplan niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het projectplan wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Er dient hiervoor wel beschikt te kunnen worden over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site worden de precieze voorwaarden vermeld.
Leiden 25 september 2014