Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2014, 6305Plannen | overig
Bekendmaking vaststelling definitief projectplan Waterwet Watergebiedsplan Ambachtspolder
Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 2 september 2014 een projectplan voor Watergebiedsplan Ambachtspolder vastgesteld.
Het projectplan betreft:
Watergebiedsplan Ambachtspolder
Het projectplan kan tijdens kantooruren van 26 september 2014 tot en met 7 november 2014 worden ingezien op het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. Aan de linkerkant van deze bekendmaking vanaf 26 september 2014.
Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het projectplan wanneer zij over het ontwerp-projectplan hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Op deze beroepsprocedure is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld.
Door het instellen van beroep wordt de werking van het projectplan niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het projectplan wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
25 september 2014