Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 15 september 2014
 
Watervergunning voor: het verwijderen van 2 duikers en plaatsen nieuwe duiker.
Locatie: Olburgseweg, Olburgen
Zaaknummer WRIJVERG-2-22688
Datum: 1 september 2014
 
Watervergunning voor: het inrichten van een natuurvriendelijke oever.
Locatie: Enteldijk 1 Barchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-18027
Datum: 3 september 2014
 
Watervergunning voor: het oprichten van een garageboxen complex.
Locatie: Leemansweg, Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-21528
Datum: 3 september 2014
 
Watervergunning voor: de aanleg van een tijdelijke dam met duiker en plaatsen van hekwerken.
Locatie: Huis te Lathumweg, Lathum
Zaaknummer WRIJVERG-2-23162
Datum: 3 september 2014
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van baggerwerkzaamheden.
Locatie: Turfhaven, Doesburg
Zaaknummer WRIJVERG-2-22794
Datum: 11 september 2014
 
Watervergunning voor: het verwijderen en leggen van een dam met duiker.
Locatie: Langelersdijk, Laren
Zaaknummer WRIJVERG-2-23178
Datum: 15 september 2014
 
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven