Waterschapsverkiezingen 2015
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel maakt het volgende bekend.
 
Op 18 maart 2015 vindt de verkiezing plaats van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel in de categorie ingezetenen (22 zetels).
 
Politieke groeperingen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn en willen deelnemen aan de verkiezing met hun naam ('aanduiding') op de kieslijst, dienen deze te registreren. Registratie kan tot uiterlijk 22 december 2014.
 
Vrijgesteld van de registratie zijn aanduidingen die al zijn geregistreerd bij het centraal stembureau voor de leden van de Tweede Kamer of bij het centraal stembureau van het waterschap (dit zijn de groeperingen die nu al deel uitmaken van het algemeen bestuur van het waterschap).
 
Voor de registratie moet een waarborgsom van € 225 worden betaald aan het waterschap door overschrijving op bankrekening nummer NL68 NWAB 063675737331 t.n.v. Waterschap Rijn en IJssel, onder vermelding van 'waarborgsom kandidaatstelling' en de naam van de partij. Degene die de betaling heeft verricht ontvangt een bewijs daarvan. Deze ontvangt de waarborgsom terug na indiening van een geldige kandidatenlijst.
 
Voor een registratie  moeten de volgende documenten worden overgelegd:
 • 1.
  verzoek tot registratie van een aanduiding;
 • 2.
  een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn opgenomen;
 • 3.
  een bewijs van inschrijving in het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;
 • 4.
  het bewijs van betaling;
 • 5.
  een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau (dit kan worden aangegeven op het verzoek tot registratie).
 
Indien een groepering statutair gevestigd is in Bonaire, Sint Eustatius of Saba gelden op grond van de Kieswet afwijkende regels. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het waterschap.
 
Als u de aanduiding van een al geregistreerde groepering wilt wijzigen is geen nieuwe registratie nodig. In dat geval moet u uiterlijk op voornoemde datum een wijzigingsverzoek indienen.
 
Meer gedetailleerde informatie over de kandidaatstelling en de verkiezing vindt u op onze website www.wrij.nl. Hier kunt u ook het registratieformulier downloaden. Het registratieformulier met de bijbehorende documenten moet per post worden teruggestuurd:
Waterschap Rijn en IJssel
T.a.v. de heer H.Th.H. Pieper
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw C. Molenaar van het waterschap, telefoon: (0314) 369 369 of email: communicatie@wrij.nl
 
De voorzitter van het centraal stembureau,
H.Th.M. Pieper
 
Naar boven