Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 6000Overige besluiten van algemene strekking
Bebouwingscontour Dok Scheldekwartier Vlissingen
Het waterschap heeft besloten om een bebouwingscontout te leggen in de beschermingszone A van de regionale waterkering die ligt rondom het dok in het Scheldekwartier in Vlissingen. Het besluit gedateerd 27 augustus 2014 ligt met ingang van donderdag 18 sept. tot donderdag 30 okt. 2014 ter inzage bij:
- De receptie van de waterschapskantoren te Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8 tot 17 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
- Op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen tijdens openingstijden.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen het ontwerpbesluit. Deze zienswijzen moeten worden ingestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Sccheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.