Ter visie projectplan: EVZ Oude IJssel; stapsteen monding Aa-strang te Voorst (gemeente Oude IJsselstreek)
De Oude IJssel is in het provinciale waterplan en in het waterbeheerplan 2010-2015 aangewezen als ecologische verbindingszone, die migratie van diverse planten en dieren mogelijk maakt. De inrichting dient te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) doelstellingen en EVZ model Winde. Voorzien is in de aanleg van natuurvriendelijke oevers, natte ecologische elementen langs de Oude IJssel en Aa-strang, verbetering van recreatief medegebruik en het realiseren van waterberging.
 
Het projectplan voorziet in de realisatie van een natte ecologische stapsteen (open water, rietoevers en structuurrijk grasland) en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Hiervoor wordt een perceel van 2,5 ha direct grenzend aan de Oude IJssel en Aa-strang heringericht met omvorming van landbouwkundig gebruik naar natuur in combinatie met waterberging. Deze maatregel is opgenomen in het Waterbeheerplan 2010 - 2015.
 
Het projectplan is op 9 september 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.
Geplande werkzaamheden
  • 1.
    Aanleg van een natte ecologische stapsteen (open water, rietoevers en structuurrijk grasland) en de inrichting van natuurvriendelijke oevers met een totale oppervlakte van 2,5 ha.
  • 2.
    De natte ecologische stapsteen krijgt een open verbinding met de Oude IJssel en Aa-strang.
De uitvoering is gepland vanaf oktober 2014 en zal naar verwachting ongeveer een maand in beslag nemen.
Procedure
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.
 
Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.
 
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.
 
Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.
 
Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.
Meer informatie?
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer R.H.J. Stapelbroek, tel. 0314-369369.
 
Naar boven