Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 564

Gepubliceerd op 3 februari 2014 11:49

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen[Ontwerp peilbesluit Zak van Zuid-Beveland ter inzage]

Van maandag 3 februari tot dinsdag 18 maart 2014 ligt het vastgestelde ontwerp peilbesluit voor de Zak van Zuid-Beveland ter inzage. In het ontwerp peilbesluit worden nieuwe waterpeilen voor het gebied voorgesteld die het waterschap in normale omstandigheden nastreeft en handhaaft. Waterpeilen zijn afhankelijk van het bodemtype en gebruik van de grond, bijvoorbeeld landbouw.

Het ontwerp peilbesluit is digitaal te bekijken op www.scheldestromen.nl/pwo en is ook in te zien op het waterschapskantoor, Kanaalweg 1 in Middelburg en bij de gemeente Borsele aan de Stenevate 10 in Heinkenszand. Zienswijzen kunnen worden gestuurd naar: Waterschap Scheldestromen, t.a.v. dagelijks bestuur, postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Vervolg

Na een inspraakperiode van zes weken wordt het peilbesluit op 22 mei 2014 door de alge-mene vergadering van het waterschap behandeld. Daarna worden bijbehorende maatregelen in het gebied doorgevoerd. Het streven is om dit deelgebied in 2020 op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Planvorming Wateropgave

In de Planvorming Wateropgave (PWO) werken belanghebbenden uit de streek samen met het waterschap aan een maatregelenpakket om knelpunten in het watersysteem te verhelpen. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk voorkomen van een overschot of tekort aan water onder normale en extreme omstandigheden en zorgen voor een goede waterkwaliteit. Maatregelen bestaan uit o.a. het verhelpen van stremmingen in waterlopen, het aanpassen van gemalen en het herinrichten van oevers in het gebied. Op 20 november 2013 is het voorontwerp peilbesluit gepresenteerd aan de streek. Met de informatie uit de gesprekken tijdens de informatiebijeenkomst is het voorontwerp uitgewerkt tot een ontwerp peilbesluit.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl