Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 5613Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning Scalda (Vlissingen)
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen voor de verbouwing en uitbreiding van een schoolgebouw aan de Boulevard Bankert 130 te Vlissingen.
In verband met het publiceren van een niet correcte versie van de watervergunning wordt een aangepaste concept watervergunning gepubliceerd en ter inzage gelegd.
De concept watervergunning nummer 2014025364 van 28 augustus 2014 wordt hierbij ingetrokken.
De nieuwe concept watervergunning is gedateerd op 29 augustus 2014.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 4 september 2014 tot en met donderdag 16 oktober 2014 ter inzage:
  • 1.
    Bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    Op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen tijdens openingstijden.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.