Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 16 tot en met 31 juli 2014
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een tijdelijke bovengrondse dijkkruising.
Locatie: waterkering nabij de Havenstraat in Zutphen
Zaaknummer WRIJVERG-2-16343
Datum: 18 juli 2014
 
Watervergunning voor: het legaliseren van twee pagodetenten.
Locatie: Europakade 7 Tolkamer
Zaaknummer WRIJVERG-2-18174
Datum: 18 juli 2014
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening t.b.v. aanleggen parkeerplaats.
Locatie: nabij Slotlaan 37a Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-19011
Datum: 18 juli 2014
 
Watervergunning voor: bouwen van een stal, aanplanten van boompjes, leggen afvoerbuis.
Locatie: Dwarsdijk 2 Halle
Zaaknummer WRIJVERG-2-19131
Datum: 18 juli 2014
 
Watervergunning voor: (ver)leggen van gasleidingen en electriciteitskabels.
Locatie: Prins Mauritsstraat te Bredevoort
Zaaknummer WRIJVERG-2-19314
Datum: 23 juli 2014
 
Watervergunning voor: aanleggen van een fietsbrug.
Locatie: Keizersweg te Holten
Zaaknummer WRIJVERG-2-19390
Datum: 28 juli 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van een glasvezelverbinding.
Locatie: diverse locaties in gemeente Oude IJsselstreek
Zaaknummer WRIJVERG-2-19242
Datum: 31 juli 2014
 
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven