Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 44Overige besluiten van algemene strekking

Verkeersbesluit Noorddijk, Cadzand-Bad

Het volgende verkeersbesluit is genomen:

West Zeeuws-Vlaanderen

Instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (C01 RVV 1990) op de Noorddijk tussen de Scheldestraat en de coupure bij de Kievitenlaan; Instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen (C12 RVV 1990) op de Noorddijk tussen de coupure bij de Kievitenlaan en de uitrit van het parkeerterrein van de sporthal aan de Noorddijk te Cadzand-Bad.

Ter inzage

Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 10 januari 2014, gedurende 6 weken, in te zien op de website van het waterschap www.scheldestromen.nl/bekendmakingen. Voor een toelichting op het besluit kunt u telefonisch een afspraak maken.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend gezonden te worden aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg en ten minste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.