Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2014, 4313Overige besluiten van algemene strekking

Vaststelling besluit tot wijziging peilbesluit Alblasserwaard  (peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven)

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 juni 2014 ingestemd met de gedeeltelijke herziening van peilbesluit Alblasserwaard. Het gebied Alblasserwaard ligt centraal in het rivierengebied ter hoogte van Alblasserdam en Gorinchem (West). In het besluit staat beschreven welke waterpeilen er in dit gebied gewijzigd worden. Zorgvuldig onderzoek en analyse hebben geresulteerd in een nieuw besluit. De daadwerkelijke peilwijziging blijft beperkt tot het creëren van één nieuw peilgebied: OVW074 MAT-zuid. Dit nieuwe peilgebied heeft voor de aanliggende peilgebieden een grenswijziging tot gevolg. Met de voorgestelde wijziging worden voor het gebied als geheel betere condities gerealiseerd voor zowel landbouw, natuur, bebouwing als het watersysteem zelf.

Instellen van peilen

Het vastgestelde peilbesluit is na bekendmaking vanaf 10 juli 2014 van kracht. Het instellen van de nieuwe peilen vindt plaats nadat de hiervoor benodigde uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond. Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

Website

Via de website (http://www.waterschaprivierenland.nl/werk_uitvoering/peilbesluit) vindt u meer informatie over peilbesluiten en streefpeilen.

Inzien en reageren

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage van donderdag 10 juli 2014 tot en met woensdag 20 augustus 2014 op de receptie van het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland (De Blomboogerd 1 in Tiel). Gedurende deze periode is het mogelijk om beroep in te stellen. De volgende personen komen daarvoor in aanmerking:

 • 1.belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht;

 • 2.belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden tegen het ontwerp-besluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Het besluit, de bijbehorende kaart en toelichting zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen; De kaart en toelichting vindt u in de linker kolom.

Hoe kunt u beroep instellen?

Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt op 10 juli 2014 in werking. Wie beroep heeft ingesteld, kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit is geldig tot de volgende herziening van het peilbesluit Alblasserwaard in 2020. Meer informatie vindt u op de website van het waterschap: (http://www.waterschaprivierenland.nl/werk_uitvoering/peilbesluit/peilbesluitgebieden/gedeeltelijke). U kunt ook contact opnemen met de heer J. Cremer, projectleider peilbesluiten bij Waterschap Rivierenland, 0344-649323 of j.cremer@wsrl.nl.   

Besluit tot wijziging van het Peilbesluit Alblasserwaard voor het gebied MAT-zuid

 

Registratie nr.: 201406219

 

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland

 

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 13 mei 2014;

 

gelet op het advies van de commissie(s) d.d. 3 juni 2014;

 

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement voor Waterschap Rivierenland;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de wijziging van het Peilbesluit Alblasserwaard.

 

Artikel I

Het Peilbesluit Alblasserwaard wordt als volgt gewijzigd:

 

A. Toevoeging nieuw peilgebied

 

Aan de tabel peilbesluit Alblasserwaard wordt een nieuw peilgebied toegevoegd met de volgende te handhaven waterpeilen:

 

 • CODE PEILGEBIED

   

  ZOMERPEIL

  (in m t.o.v. NAP)

  WINTERPEIL

  (in m t.o.v. NAP)

  Opmerking

  OVW074

  -1,51

  -1,51

   

 

B. Kaart

 

De kaart behorend bij het Peilbesluit Alblasserwaard wordt vervangen door een nieuwe, bij dit besluit behorende kaart (bijlage 1). Deze kaart bevat de volgende wijzigingen:

 • 1.Toevoeging van ligging van het peilgebied OVW074;

 • 2.Wijziging van de grenzen van de aanliggende peilgebieden OVW001, OVW002 en OVW003.

 

Artikel II

 

1. De in dit besluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in het gebied zijn getroffen.

2. De toelichting ‘Onderbouwing partiële herziening van het peilbesluit Alblasserwaard voor het gebied MAT-zuid’ (bijlage 2) behorend bij dit besluit bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit besluit berust.

3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

4. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit tot wijziging van het Peilbesluit Alblasserwaard voor het gebied MAT-zuid.

  

 aldus besloten in de vergadering d.d. 27 juni 2014

het algemeen bestuur voornoemd,

 

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

 

 

 

drs. H.C. Jongmans MPM ir. R.W. Bleker