Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 4193Overige besluiten van algemene strekking

Baggeren Westerschenge

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen ZLTO en waterschap Scheldestromen van 18 juni 2014 is het baggeren van de Westerschenge aan de orde geweest. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen, is het baggeren uitgesteld tot na 2015.

In het traject van de planvorming wateropgave Schenge dat waterschap Scheldestromen in september 2012 heeft afgerond met een watergebiedsplan, is besloten om de Westerschenge te baggeren. Dit was 1 van de 13 soorten maatregelen die nodig zijn om het gebied Schenge op orde te krijgen. De verschillende maatregelen staan vermeld in het watergebiedsplan.

Waterschap Scheldestromen hecht grote waarde aan het uitvoeren van de maatregelen uit het watergebiedsplan. Dit houdt in dat het baggeren van de Westerschenge, evenals andere nog uit te voeren maatregelen in het gebied niet van de baan is.

De opgave die waterschap Scheldestromen heeft om het watersysteem in het hele beheergebied voor 2027 op orde te brengen is groter dan nu jaarlijks aan middelen beschikbaar is. Dit blijkt uit de bestuursrapportage met prioritering voor 2015 die binnenkort door de algemene vergadering moet worden vastgesteld. Hierdoor zijn wij genoodzaakt het baggeren van de Westerschenge uit te stellen. Besluitvorming over prioritering van de projecten in 2016 vindt later dit jaar plaats.

Als onderdeel van het op orde brengen van het gebied, zijn de gemalen Wilhelmina, Oosterland en de Piet inmiddels al uitgebreid in capaciteit (mede ter compensatie van de verhoging van het winterpeil in het Veerse Meer). De aanleg van de natuurvriendelijke oevers, als bijdrage aan de waterberging in het gebied achter het gemaal Oosterland (Wolfaartsdijk), staat vooralsnog gepland in 2015.

Vanwege de informatievoorziening die in eerder stadium rond de Westerschenge heeft plaatsgevonden willen wij u in dit stadium al informeren over de stand van zaken rond de planning. Wij vragen u om waar nodig, informatie verder te circuleren onder belanghebbenden.